Υποβολη Αίτησης Έκδοσης Άδειας Σταθμού

Συλλόγων, Εργαστήρια Ραδιοεπικοινωνιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΓΓΠΠ, ΓΓΤΤ, ΕΕΤΤ.

Eίσοδος   Οδηγίες
Υποβολή Αίτησης Ανανέωσης Άδειας Σταθμού

Συλλόγων, Εργαστήρια Ραδιοεπικοινωνιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΓΓΠΠ, ΓΓΤΤ, ΕΕΤΤ.

Eίσοδος   Οδηγίες
Υποβολή Αίτησης Τροποποίησης Άδειας Σταθμού

Συλλόγων, Εργαστήρια Ραδιοεπικοινωνιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΓΓΠΠ, ΓΓΤΤ, ΕΕΤΤ.

Eίσοδος   Οδηγίες