Υποβολη Αίτησης Έκδοσης Άδειας Σταθμού

Συλλόγων, Εργαστήρια Ραδιοεπικοινωνιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΓΓΠΠ, ΓΓΤΤ, ΕΕΤΤ.

Eίσοδος   Οδηγίες